Algemene voorwaarden

Deze site is eigendom van en wordt beheerd door DALIEL (“Daliel”). Lees de onderstaande voorwaarden en bepalingen nauwkeurig door, aangezien deze de gebruiksvoorwaarden voor deze site vormen:

1. Verplichting voor de gebruiker
Door deze site (“de site”) te gebruiken en/of te bezoeken, hebt u erkenning gegeven en instemming dat u deze Algemene Voorwaarden en alle andere voorwaarden die van tijd tot tijd door Daliel op deze site kunnen worden ingevoerd, erkent en ermee instemt. Uw toegang, gebruik, deelname en/of downloaden van materiaal van de site, geeft aan dat u instemt met het naleven van deze voorwaarden. Daliel behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen door wijzigingen online te plaatsen en het is uw verantwoordelijkheid om naar deze Voorwaarden te verwijzen en ze na te leven bij het betreden van de site. Indien u niet akkoord gaat met één van deze Voorwaarden, gelieve dan onmiddellijk te stoppen met het gebruik van deze site.

Indien er een conflict bestaat tussen deze Voorwaarden en regels en/of specifieke gebruiksvoorwaarden die op deze site staan met betrekking tot specifiek materiaal, dan prevaleren deze laatste.

2. Gebruiksvoorwaarden
Gebruik van deze site is alleen toegestaan voor wettige doeleinden en op een wijze die niet in strijd is met de Wet en die geen inbreuk maakt op de rechten van derden of die het gebruik en genot van deze site door derden beperkt. Dergelijke beperking omvat, maar is niet beperkt tot, intimidatie, lasterlijk gedrag, obscene of beledigende inhoud, beledigend taalgebruik, het verontrusten van derden en elk ander gedrag dat als ongepast kan worden beschouwd.

U garandeert hierbij dat u ouder bent dan 18 jaar, en/of in het bezit bent van alle vereiste goedkeuringen en toestemmingen, met inbegrip van toestemming van de wettelijke voogd of de ouders voor het gebruik van deze site. U garandeert verder dat u volledig in staat en competent bent om deze Algemene Voorwaarden aan te gaan en ze na te leven. Indien u dat niet kan verwijzen we naar de laatste zin van de eerste alinea van “Verplichting voor de gebruiker”.

3. Inzending van gegevens
Op verschillende delen van deze site is het mogelijk gebruikersinformatie of andere gegevens door te geven of op de site te plaatsen (hierna te noemen: “Gebruikersinzendingen”). Hieronder vallen persoonlijke informatie, foto’s, video’s, audiomateriaal, geschreven scripts, artikelen, meningen of enige andere vorm van materiaal. Dergelijke Gebruikersbijdragen zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden:

3.1 Door het indienen van enig materiaal op deze Site, aanvaardt u een niet-herroepelijke, onbeperkte, wereldwijde licentie op de Gebruikersinzendingen te verstrekken aan Daliel, die op zijn beurt het recht heeft om delen van de Gebruikersinzendingen naar eigen discretie en op welk platform of welke media dan ook te gebruiken, te verspreiden, aan te passen, te wijzigen of te verwijderen.

3.2 Gebruikers inzendingen kunnen worden gebruikt door Daliel voor elk doel met inbegrip van, maar niet beperkt tot reproductie, uitzending, transmissie, bewerking, knippen, hervorming, aanpassing, het plaatsen van, of enig ander gebruik als per het eigen goeddunken van Daliel.

3.3 U bent als enige verantwoordelijk voor uw eigen inzendingen en eventuele claims betreft de materialen; schade, rechten van derden, evenals elke juridische actie of procedure die voortvloeit uit het gebruik en de indiening van dit materiaal.

3.4 Door het indienen van een Gebruikersinzending, bevestig, vertegenwoordig en garandeer je dat je het recht hebt om dergelijk materiaal in te dienen, en dat je alle nodige toelatingen, licenties, toestemmingen, rechten en machtigingen hebt verkregen om Daliel te gebruiken en te machtigen om al het ingediende materiaal te gebruiken, met inbegrip, maar niet gelimiteerd tot de rechten op alle patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of andere eigendomsrechten in alle Gebruikersinzendingen.

3.5 U verbindt zich ertoe op deze site geen materiaal of informatie in te dienen of bekend te maken die beschermd is door of onderworpen is aan een auteursrecht, handelsgeheim of eigendomsrechten van derden, met inbegrip van privacy- en publiciteitsrechten, maar niet als alle rechten van de rechthebbenden zijn verkregen om het materiaal en/of de informatie in te dienen en de hierin vermelde licentie aan Daliel te verlenen.

3.6 U verbindt zich er verder toe geen materiaal of informatie in te dienen die onwettig, obsceen, lasterlijk, smadelijk, politiek, bedreigend, pornografisch, intimiderend, haatdragend, racistisch of aanstootgevend wordt geacht, als een strafbaar feit wordt beschouwd, aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid, aanzet tot criminele handelingen of in strijd is met de wet, cultuur of internationaal aanvaardbare normen en ethische codes.

3.7 U verleent Daliel hierbij een wereldwijde, niet herroepbare, exclusieve, royalty vrije, overdraagbare licentie om het door u ingezonden materiaal of de door u ingezonden informatie zonder enige beperking uit te zenden, te verspreiden, weer te geven, te reproduceren, te versnijden, te bewerken, opnieuw te bewerken, te verwijderen, te verkopen of te wijzigen, in welk mediaformaat en op welk platform dan ook, naar het uitsluitend oordeel van Daliel. Deze Licentie is niet beperkt tot een bepaalde periode of gebied of op welk ander manier.

3.8 U draagt hierbij verder aan Daliel over (bij wijze van permanente overdracht van huidige en toekomstige auteursrechten) alle rechten van welke aard dan ook in en op dergelijk materiaal over de hele wereld, inclusief alle verlengingen en terugnemingen daarvan.

3.9 Daliel heeft het recht en het laatste woord over de weergave van Gebruikersbijdragen, en in geen geval is Daliel verplicht om een Gebruikersbijdrage geheel of gedeeltelijk weer te geven of op deze site of andere eventuele platforms, websites van één van haar filialen, entiteiten of dochterondernemingen die in het bezit of onder supervisie van Daliel zijn op te nemen.

4. Verzameling en gebruik van gegevens
Daliel kan interpersoonlijke informatie verzamelen over de computer, het mobiele apparaat of een ander apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de online diensten van Daliel, zoals het Internet Protocol-adres (IP-adres), locatie-informatie, unieke apparaat identificaties, het type browser, browserstal en andere transactie-informatie. Deze informatie helpt om te begrijpen welke pagina’s de bezoekers van Daliel bezoeken en hoeveel tijd ze daar doorbrengen. Daliel gebruikt de verzamelde informatie om uw gebruik van de online diensten van Daliel mogelijk te maken, uw verzoeken voor bepaalde producten en diensten in te willigen, zoals het versturen van elektronische nieuwsbrieven en u in staat te stellen deel te nemen aan onze diensten, zoals maar niet gelimiteerd tot polls en message boards. Verder gebruikt Daliel de verzamelde interpersoonlijk identificeerbare informatie om het ontwerp en de inhoud van de online diensten van Daliel te verbeteren, om meer relevante marketingberichten en advertenties te leveren en om ons in staat te stellen uw internetervaring te personaliseren. Daliel online services stuurt dergelijke interpersoonlijk identificeerbare informatie over het gebruik van de website over bezoekers naar de servers van een gerenommeerde derde partij met het oog op prestatieanalyses van de service en het richten van onze internet banneradvertenties op andere sites. Om dit te doen, gebruikt Daliel web bakens in combinatie met cookies die door onze externe advertentieserver op deze site worden geplaatst.

Daliel registreert automatisch bepaalde gebruiksinformatie over uw gebruik van de online diensten van Daliel. Deze informatie omvat een leesgeschiedenis van de pagina’s die u bekijkt, het type-inhoud dat u doorbladert en uw gebruik van onze online hulpmiddelen. Deze informatie wordt gebruikt om u op basis van uw leesgeschiedenis aanbevelingen op maat te kunnen doen voor de online diensten van Daliel. Logbestanden worden ook in totaal gebruikt om het gebruik van de online diensten van Daliel te analyseren.

Daliel heeft derden ingehuurd om informatie, rapporten en analyses te verstrekken over het gebruik, de browserpatronen van gebruikers van de online diensten van Daliel. Derden zoals Google Analytics en Chartbeat volgen en analyseren interpersoonlijk identificeerbare gebruiks- en volume statistische informatie van onze bezoekers en klanten op Daliel’s online diensten. Deze diensten van derden kunnen cookies, web bakens of andere technologie plaatsen of herkennen om bepaalde interpersoonlijke informatie over gebruikers te volgen. Daliel heeft geen toegang tot, noch controle over het gebruik van cookies of andere traceringstechnologieën door externe dienstverleners of de manier waarop deze kunnen worden gebruikt.

5. Auteursrecht en andere intellectuele eigendommen
De namen, afbeeldingen en logo’s die Daliel, of een van de aan haar gelieerde bedrijven of derden en hun producten en diensten identificeren, zijn eigendomsmerken van Daliel, de aan haar gelieerde bedrijven en/of derden. Niets hierin mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht onder enig handelsmerk of patent van Daliel, haar geassocieerde bedrijven of enige andere derde partij.

Alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele-eigendomsrechten op deze site (met inbegrip van het ontwerp, de indeling en de look-and-feel) en alle materiaal of inhoud geleverd als onderdeel van de site blijven te allen tijde eigendom van Daliel of Daliel’s licentiegevers. Bij het betreden van de site, of andere sites van Daliel, gaat u ermee akkoord dat u dit alleen doet voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag niet instemmen met, toestaan of helpen op enigerlei wijze een derde partij te kopiëren, reproduceren, downloaden, posten, opslaan (met inbegrip van in een andere website), distribueren, verzenden, uitzenden, commercieel exploiteren of wijzigen op enigerlei wijze het materiaal of de inhoud zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van een geautoriseerde gevolmachtigde functionaris van Daliel.

6. Sites van derden / Links
Daliel is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud van websites van derden of materiaal waartoe u via deze site toegang verkrijgt. Als u besluit een gelinkte site te bezoeken, doet u dit op eigen risico en is het uw verantwoordelijkheid om alle beschermende maatregelen te nemen om u te beschermen tegen virussen of andere destructieve elementen. Daliel onderschrijft niet en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige inhoud, reclame, producten, diensten of informatie op of beschikbaar via websites of materiaal van derden (inclusief betaling voor en levering van dergelijke producten of diensten). Daliel is niet verantwoordelijk voor enige schade, verlies of misdrijf veroorzaakt door of in verband met enige inhoud, reclame, producten, diensten of informatie beschikbaar op dergelijke websites of materiaal. Alle bepalingen, voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met dergelijke transacties zijn uitsluitend tussen u en de relevante aanbieder van de dienst.

Links naar deze site moeten rechtstreeks naar een volledige inhoudspagina (en niet naar een deel van een pagina) binnen deze site en alle andere sites van Daliel leiden, en mogen niet binnen de pagina’s van een andere site worden bekeken. Daliel wijst alle aansprakelijkheid af voor eventuele juridische of andere gevolgen (inclusief voor inbreuk op rechten van derden) van links die naar deze site worden gemaakt.

Links houden niet in dat Daliel een gekoppelde site goedkeurt, ermee geaffilieerd is of ermee geassocieerd wordt, of wettelijk gemachtigd is om een handelsmerk, handelsnaam, logo of copyrightsymbool te gebruiken dat wordt weergegeven in of toegankelijk is via de links, of dat een gekoppelde site gemachtigd is om een handelsmerk, handelsnaam, logo of copyrightsymbool van Daliel of een van haar filialen, entiteiten of dochterondernemingen te gebruiken.

7. Disclaimer / Beperking van Aansprakelijkheid
U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van deze site op uw eigen risico en verantwoordelijkheid is. Voor zover toegestaan door de wet, wijzen Daliel, haar functionarissen, directeuren en vertegenwoordigers alle garanties, expliciet of impliciet, in verband met de site af. Daliel garandeert, onderschrijft of waarborgt niet dat de inhoud die op deze site wordt geplaatst, voldoet aan sociale, culturele en morele normen die aanvaardbaar zijn. Daliel garandeert niet dat de inzendingen van gebruikers die op deze site zijn geplaatst, geen inbreuk maken op de rechten van derden.

Hoewel Daliel toezicht houdt op de Gebruikersinzendingen die op de site worden geplaatst, is het uw eigen verantwoordelijkheid om alle rechten van derden te wissen en alle nodige licenties en goedkeuringen te verkrijgen om materiaal te plaatsen. Hierbij neemt u alle verantwoordelijkheid op u voor alle schade, kosten en aansprakelijkheden die kunnen ontstaan als gevolg van de gebruikersinzendingen.

Deze site en de informatie, namen, afbeeldingen, foto’s, logo’s en iconen met betrekking tot deze site of andere sites of accounts op platforms die eigendom zijn van of beheerd worden door Daliel, en/of aan haar gelieerde bedrijven, producten en diensten (of aan producten en diensten van derden), wordt aangeboden “IN DE HUIDIGE STAAT” en op een “BESCHIKBARE” basis zonder dat enige vertegenwoordiging of goedkeuring wordt gedaan en zonder garantie van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot de impliciete garanties van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, compatibiliteit, veiligheid en nauwkeurigheid.

De informatie en andere materialen op deze site kunnen onnauwkeurigheden en typografische fouten bevatten. Daliel garandeert niet de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie en het materiaal of de betrouwbaarheid van enige verklaring of andere informatie die wordt weergegeven of verspreid via de site (inclusief, zonder beperking, de informatie die wordt verstrekt via het gebruik van enige software). U erkent dat elk vertrouwen in een dergelijke verklaring of informatie voor uw eigen risico is. Daliel behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, eventuele fouten of weglatingen in enig deel van de site te corrigeren en te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan de site en aan de materialen, producten, programma’s, diensten of prijzen die op de site worden beschreven.

In geen geval zal Daliel en/of derden aansprakelijk zijn voor enige schade met inbegrip van, maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade of enige schade met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen, indirecte of gevolgschade of enige schade als gevolg van gebruik, verlies van gebruik, gegevens of winsten, hetzij in actie van contract, nalatigheid of andere actie, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de site.

Daliela garandeert niet dat de functies die deze site bevat ononderbroken of foutloos zullen zijn of dat defecten zullen worden gecorrigeerd of dat deze site of de server die hem beschikbaar maakt vrij zijn van virussen of bugs. Daliel staat niet in voor de volledige functionaliteit, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enig materiaal. Daliel kan elk aspect van deze site, met inbegrip van de beschikbaarheid van functies van de site, te allen tijde beëindigen, wijzigen, opschorten of stopzetten zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid.

8. Schadeloosstelling
U gaat ermee akkoord dat Daliel en al haar werknemers, filialen, dochterondernemingen en medewerkers te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle claims, schade, uitgaven, kosten en aansprakelijkheden die op enigerlei wijze voortvloeien uit uw toegang tot en gebruik van deze site en/of de inzending van Gebruikersinzendingen op deze site.

U begrijpt dat wanneer u deze site gebruikt, u zult worden blootgesteld aan Gebruikersbijdragen uit verschillende bronnen, en erkent dat u kunt worden blootgesteld aan Gebruikersbijdragen die onjuist, beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend kunnen zijn. In dat opzicht doet u hierbij afstand van alle wettelijke of rechtvaardige rechten of rechtsmiddelen die u hebt of kunt hebben tegen Daliel, en stemt u ermee in Daliel en zijn aandeelhouders, dochterondernemingen, functionarissen, filialen en licentiehouders te vrijwaren en schadeloos te stellen voor zover de wet dit toestaat.

9. Wet en Jurisdictie
Deze Algemene Voorwaarden zullen beheerst worden door en geïnterpreteerd worden in overeenstemming met de wetten van de Nederlandse staat. Geschillen die hieruit voortvloeien zijn uitsluitend onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van Nederland. Elke actie die u onderneemt met betrekking tot uw gebruik van deze site moet binnen één (1) jaar na het ontstaan van de vordering of oorzaak van de actie aanhangig worden gemaakt.

Indien wordt bepaald dat een van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins niet afdwingbaar is op grond van de wet van een staat of land waarin deze voorwaarden geacht worden van kracht te zijn, dan zal deze voorwaarde in de mate en binnen het rechtsgebied waarin deze voorwaarde onwettig, ongeldig of niet afdwingbaar is, worden gescheiden en verwijderd uit die clausule en zullen de resterende voorwaarden blijven bestaan en bindend en afdwingbaar blijven.

Daliel verklaart niet dat de materialen op deze site geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties buiten de Nederlandse staat en toegang ertoe vanuit gebieden waar de inhoud ervan illegaal is, is verboden. Als u deze site bezoekt vanuit een locatie buiten de Nederlandse staat, bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle plaatselijke wetten.

To top

Middels cookies kunnen wij onze diensten verbeteren. Accepteer ons cookie-beleid en help ons vooruit! Meer informatie