Over Daliel.nl

Onze Missie.

Daliel.nl is een platform dat onderzoekt hoe we de klassieke Islam kunnen vertalen naar de hedendaagse context.

Nederlandse moslims bevinden zich historisch gezien in een unieke situatie. Dat geldt eigenlijk voor álle moslims in het Westen. Nooit eerder leefde zo’n grote groep moslims in een niet-islamitisch land. Nederland is ons thuisland: we zijn hier geboren en opgegroeid. Actualiteiten en ontwikkelingen gaan ons aan het hart. Moslims zijn in Nederland onlosmakelijk onderdeel van vrijwel alle sectoren en lagen van de samenleving.

Deze unieke situatie brengt wel uitdagingen met zich mee. We passen namelijk onze overtuigingen en tradities toe in een context die daar niet voor gemaakt is. Dit leidt tot vragen, spanningen en vooral veel verwarring. Vragen als:

Hoe passen we de Islam toe in een niet-islamitisch land als Nederland?

Hoe gaan we om met spanningen tussen het Islamitische recht en het Nederlandse recht? En hoe gaan we om met het spanningsveld tussen de in Nederland dominante normen en waarden en die van de Islam?

Welke aspecten van de Islam zijn flexibel en contextafhankelijk en kunnen worden aangepast aan Nederlandse omstandigheden en welke aspecten van de Islam zijn onveranderlijk?

Bij Daliel.nl buigen Islamdocenten, imams, onderzoekers en professionals zich over dit soort vraagstukken waarmee de Nederlandse moslim van intellectuele en spirituele leiding wordt voorzien. Wij onderzoeken hoe de klassieke mainstream Islam kan worden vertaald en toegepast in de Nederlandse context.

Leiding.

De taalkundige betekenis van het Arabische woord Daliel is ‘gids’ of ‘leider’. Door uitdagingen bespreekbaar te maken en grondig te onderzoeken willen wij antwoorden geven op vragen die leven in de gemeenschap en opheldering bieden in tijden van verwarring. Ook willen wij de discussie op gang brengen over belangrijke thema’s die moslims aangaan, en waarover momenteel nog niet of te weinig gesproken wordt. Dit alles om de moslimgemeenschap handreikingen te doen en intellectuele en spirituele richting te geven in tijden van vragen en verwarring.

Verbinding.

Wij geloven dat we als moslimgemeenschap een gezamenlijke taak hebben. Geen enkel individu (of organisatie) kan in zijn eentje het brede scala aan uitdagingen het hoofd bieden. Daarom staat Daliel.nl nauw in contact met andere (islamitische) organisaties. Dit uit zich in samenwerking bij campagnes en het onderling uitwisselen van kennis en ervaringen. Maar ook in de ruimte die wij op Daliel.nl geven aan gastschrijvers met relevante expertises. We streven ernaar om dat netwerk, de eenheid en de samenwerking binnen de gemeenschap te versterken en uit te breiden.

Integriteit.

Wij geloven dat de Islam leiding en oplossingen biedt voor alle denkbare situaties en dus toepasbaar is in elke tijd en plaats. Door de fundamenten van de klassieke mainstream Islam grondig te onderzoeken, vertalen we deze op een wetenschappelijk verantwoorde manier naar de huidige context en zijn we trouw aan de principes en fundamenten van de klassieke Islam.